“Decom by Norway” – Hele Norge eksporterer

Hele Norge eksporterer er regjeringens eksportreform der myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Regjeringens mål er å øke fastlandseksporten med 50%.

Publisert 15. desember 2022

Institutt for Energiteknikk, Smart Innovation Norway og Halden kommune leverte sitt innspill til Nasjonalt eksportråd 1. desember 2022 for å bli en av Norges prioriterte eksportområder i Hele Norge eksporterer.

(English version below)

F.v. Åsmund Bråtekas fra Halden kommune, István Szőke fra IFE og Nicholas Richards fra Smart Innovation Norway
Fra venstre: Åsmund Bråtekas fra Halden kommune, István Szőke fra IFE og Nicholas Richards fram Smart Innovation Norway representerer Haldenmiljøet. FOTO: Henrik Diskerud Meyer

Dekommisjonering er å bygge ned menneskeskapte installasjoner, lagre farlig avfall og gjenbruke materialer. Norsk nukleær dekommisjonering skaper handlingsrom med sitt samfunnsoppdrag. Det er viktig at Norge er våkne og skaper verdier ut fra dette arbeidet.

IFE er anerkjent for både kunnskap, forskning og innovasjon innen dekommisjonering, først og fremst for den nukleære industrien. 

Men det skal også dekommisjoneres innen olje- og gass, og annen infrastruktur som er utrangert og skal gjenvinnes. Kunnskap om dekommisjonering er derfor nødvendig og ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt. 

  • Nukleær dekommisjonering i verden er anslått å koste i snitt 70 milliarder NOK per år.
  • Avviklingskostnader innen Olje- og gassnæringen er estimert til 420 milliarder NOK i fram til 2024.
  • Med dagens dekommisjoneringstakt av oljeplattformer tar det cirka 100 år å gjenvinne dagens elementer.
  • Dekommisjoneringen på verdensbasis estimeres til å gi 30.000 direkte årsverk. I tillegg kommer sysselsettingsvirkninger hos leverandører og underleverandører.

Les hele innspillet fra IFE, Smart Innovation Norway og Halden kommune (in Norwegian):

Det konkrete innspillet omhandler eksport av teknologi som er utviklet hos IFE. HADRON-laboratoriet (Hazard Aware Digitalization and RObotics in Nuclear and other domain) integrerer IFE sin teknologibaserte innovasjon som er opparbeidet gjennom 70 år. Sikkerhet innen kjernefysikk, kombinert med 3D-simulering og sanntids strålingsteknologi, med anvendelse av moderne mobil robot- og sensorteknologi.

Det er viktig at Norge styrker en allerede verdensledende posisjon med XR-basert læring (eXtended Reality), 3D-simuleringsbaserte plansystemer og roboter som støtter og/eller erstatter mennesker i farlige arbeidsmiljøer.

Dette er produkter og tjenester som allerede er etterspurt, men den anvendte forskningen er overførbar og kan føre til viktig innovasjon på mange andre områder. Innspillet er rettet mot det primære behovet for å håndtere nukleær dekommisjonering, men teknologien er direkte overførbar til dekommisjonering innen olje og gass, arbeid radiologiske laboratorier, beredskapstrening for nødsituasjoner og andre helsefarlige bruksområder.

Hvordan kan Norge ta sin del av dekommisjoneringskaka? Det har Haldenmiljøet gitt innspill om til næringsminister Jan Christian Vestre og næringsreformen Hele Norge eksporterer.

English version:

“DECOM by NORWAY – Hele Norge eksporterer

Hele Norge eksporterer is the Norwegian Government’s export reform where authorities, businesses, and agencies will join forces to make offensive moves abroad. The Government’s goal is to increase mainland exports by 50 percent.

Published December 15, 2022

Institute for Energy Technology, Smart Innovation Norway and Halden municipality submitted their input to the National Export Council on December 1, 2022, to become one of Norway’s prioritized export areas in Hele Norge eksporterer.

F.v. Åsmund Bråtekas fra Halden kommune, István Szőke fra IFE og Nicholas Richards fra Smart Innovation Norway
From left: Åsmund Bråtekas from Halden municipality, István Szőke from IFE and Nicholas Richards from Smart Innovation Norway represent the Halden Group. FOTO: Henrik Diskerud Meyer

Decommissioning is the process of dismantling man-made installations, storing hazardous waste, and reusing materials. Norsk nukleær dekommisjonering creates room for action with its societal mandate. It is important that Norway is aware and creates value from this work.

IFE is recognized for its knowledge, research, and innovation in decommissioning, primarily for the nuclear industry.

But oil and gas, as well as other infrastructure that has become obsolete, must also be decommissioned and recovered. Knowledge of decommissioning is, therefore, necessary and sought after both nationally and internationally.

  • Nuclear decommissioning worldwide is estimated to cost an average of NOK 70 billion per year.
  • Decommissioning costs in the oil and gas industry are estimated to be NOK 420 billion until 2024.
  • At the current decommissioning rate of oil platforms, it will take about 100 years to recover today’s elements.
  • The decommissioning worldwide is estimated to provide 30,000 direct jobs. In addition, there are employment effects with suppliers and sub-suppliers.

Read the whole document (in Norwegian):

The specific input concerns the export of technology developed at IFE. The HADRON laboratory (Hazard Aware Digitalization and RObotics in Nuclear and other domain) integrates IFE’s technology-based innovation that has been built up over 70 years. Safety in nuclear physics, combined with 3D simulation and real-time radiation technology, using a modern mobile robot and sensor technology.

It is important that Norway strengthens its already world-leading position with XR-based learning (eXtended Reality), 3D simulation-based planning systems and robots that support and/or replace humans in hazardous working environments.

These are products and services that are already in demand, but the applied research is transferable and can lead to important innovation in many other areas. The input is directed towards the primary need to handle nuclear decommissioning, but the technology is directly transferable to decommissioning in the oil and gas industry, work in radiological laboratories, emergency preparedness training and other health-hazardous areas.

How can Norway take its share of the decommissioning market? The Halden Group (Institute for Energy Technology, Smart Innovation Norway and Halden municipality) has given input to Minister of Industry and Trade Jan Christian Vestre to the export reform Hele Norge eksporterer.