To gode partnere som utfyller hverandre

Skolt Miljøpark AS, som er en del av Skolt Holding-konsernet, og SafeClean AS er medlemmer i DECOM-klyngen og to aktører med ekspertise innen mottak og gjenvinning av ikke-forurenset masse (Skolt) og sirkulære renseløsninger og håndtering av farlige stoffer (SafeClean).  

Karsten Hansen, administrerende direktør i Skolt.
Foto: Thomas Andersen

Dekommisjonering handler om å planlegge for alle faser fra etablering til destruksjon og opprydding samt gjenbruk av materialer, sikker håndtering av miljøfarlig avfall og gjenoppretting av området – på en så lønnsom måte som mulig. 

Skolt og SafeClean er gode samarbeidspartnere fra før, og det er naturlig for dem å bringe partnerskapet inn i DECOM-klyngen.

Ekspertisen til de to bedriftene gjør seg gjeldende for prosessene som oppstår når drift av et anlegg opphører, og når bygninger, maskiner, installasjoner, og andre komplekse og ofte forurensede masser skal bygges ned, destrueres og resirkuleres.

Som styreleder i Skolt Miljøpark AS og administrerende direktør i Skolt Holding-konsernet, har Karsten F. Hansen god kunnskap om denne delen av dekommisjoneringen.

Fortell kort om selskapets virksomhet og din rolle.

Jeg representerer Skolt Miljøpark AS og SafeClean AS sitt felles partnerskap i DECOM-klyngen. I tillegg til å være styreleder i Skolt Miljøpark AS, er jeg administrerende direktør i Skolt Holding-konsernet, som blant annet har større virksomhet knyttet til håndtering av overskuddsmasser og utførelse av anleggsentreprenørtjenester. Skolt-konsernet har hatt og har fortsatt en tett og god dialog med SafeClean AS vedrørende samarbeid om et større prosjekt som blant annet involverer lavradioaktivt avfall.  

Hvilke mål jobber Skolt og SafeClean mot?

Vårt mål er å sikre at vi etablerer en god og sikker måte for dekommisjonering, varig lagring av radioaktivt avfall og ombruk av masser hvor forurensningen er blitt fjernet.

Hvorfor ønsker Skolt og SafeClean å være medlem av Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk? Hva slags type samarbeid er av interesse for dere?

Som en ledende aktør på vårt fagområde, ønsker vi å bidra inn i DECOM-klyngen med vår ekspertise. Vi er en god samarbeidspartner for dem som trenger en aktør til å utføre gode dekommisjoneringsprosesser, trygg lagring, rensing av forurensede masser og fornuftig og effektiv resirkulering av disse.

Korte fakta om Skolt Miljøpark / SafeClean AS

Antall ansatte: 35

Nettsted: www.skolt.no / www.safeclean.no

Lokasjon: Moss / Kristiansand m.fl.