Nå kan næringslivet drøfte forskningsideer med vår ekspert

I rollen som kompetansemegler har Hermund Arntzen Dale førstehåndskjennskap til hvordan forskning kan hjelpe bedrifter med å løse deres utfordringer.

Kompetansemegler er et gratis verktøy for å utvikle næringslivet i Viken gjennom forskningsrelaterte prosjekter.

Smart Innovation Norway har gjennom flere år representert én av sju meglere i Viken fylke. Hermund Arntzen Dale har nylig gått inn i rollen og er allerede godt i gang med både oppsøkende virksomhet og veiledning av bedrifter.

– Godt egnet som kompetansemegler

Hermund Arntzen Dale
Hermund Arntzen Dale. FOTO: Kjetil Lier Svendsen

Hensikten er at næringslivet skal utvikle seg gjennom forskningsbasert innovasjon ved å bistå næringslivsaktører med å identifisere områder hvor forskning kan bidra til videre vekst.

Dale får gode skussmål som kompetansemegler av Violette Yi Qin, prosjektkoordinator for Kompetansemegler i Viken.

– Vi mener Hermund passer godt til rollen på grunn av hans arbeidserfaring, utdanningsbakgrunn og personlighet. Han har jobbet i ulike bransjer innenfor energi og teknologi og har god forståelse for virkemiddelapparatet både gjennom akademia og arbeid i næringslivet. Det at han har arbeidserfaring som gründer, synes vi er veldig positivt – da kan man knytte tettere bånd med en viktig del av bedriftene, som er hovedmål med kompetansemegling. I tillegg er han hyggelig og motivert, noe som vi synes er en suksessfaktor for å være en god kompetansemegler i Viken, sier hun.

Sentrale oppgaver for en kompetansemegler er å hjelpe bedrifter med er å identifisere problemstillinger som kan løses med forskning, finne relevante partnere og riktig kompetanse i forskningsmiljøet, samt finne støtteordninger som kan delfinansiere prosjektet.

– Min bakgrunn gjør at jeg har god kjennskap til virkemiddelapparatet, og at jeg kjenner til behov og utfordringer i tidligfase bedrifter. Jeg syns også det er veldig gøy å ta tak i utfordringer i næringslivet og se på hvilke muligheter som finnes til å utvikle nye løsninger samtidig som jeg får jobbe med mine interesseområder som er teknologi, klima og miljø, sier Dale.

– Skal bli mer lønnsomme enn de er i dag

Kompetansemeglerordningen er finansiert av Forregion-programmet til Viken fylkeskommune som skal mobilisere til økt bruk av forskning som et innovasjonsgrep.

Med utgangspunkt i Forskningsrådets tre prioriterte områder bærekraftig omstilling og verdiskaping, kommersialisering fra forskning, og regional utvikling er det opprettet kompetansemeglere innen by-, steds- og regionutvikling, helse og omsorg, klima, energi og miljø, og teknologi.

Dale tilbyr sin kompetanse og rådgivning innenfor teknologi sammen med Per Olve Tobiassen fra SpinOn AS på Kongsberg.

– Tjenesten er i utgangspunktet rettet mot Virksomheter med ingen eller liten forkningserfaring. Forutsetningen er at utvikling skal skje gjennom forskning. Sammen skal vi identifisere virksomhetens problem og potensial, og målet er å skape avkastning og nye arbeidsplasser. Vi skal rett og slett finne løsninger som er mer lønnsomme enn de er i dag, forklarer Dale.

Kompetansemeglere finnes i hvert eneste fylke, og fellesskapet jobber på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

– Jeg kan enkelt koble dem sammen med riktig kompetansemegler innenfor riktig fagområde og geografisk lokasjon. Det samme gjør de andre overfor meg. På den måten har vi rekkevidde over hele landet og i praksis ingen begrensninger, sier Dale.

Behov for veiledning

De fleste forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) er avhengige av støtteordninger for å bli realisert. Og det er oppstartsbedrifter som oftest har muligheten til å prøve ut nye ideer når det skjer endringer i markedet.

Dessverre viser tall fra Forskningsrådet at det er en størst andel små og tidligfase selskaper som får avslag på søknadene.

– Unge selskaper har naturlig nok ikke erfaring med å skrive prosjektsøknader, og mange bruker ikke nok tid på å formulere seg riktig eller å svare på det utlysningen faktisk spør etter. Det kan derfor komme godt med å få veiledning fra en kompetansemegler under søknadsskrivingen, sier Dale.

Tilbudet har til hensikt å gi selskaper erfaring med FoU. Støtteordningen FORREGION Bedriftsprosjekt står derfor sentralt. Med denne ordningen kan virksomheter få opp til 200.000 kroner til sitt forskingsprosjekt.

Kompetansemeglere veileder også inn mot andre støtteordninger hos Forskingsrådet, Regionalt forskningsfond og andre aktører. Kompetansemeglere veileder derimot ikke søknadsskriving til Innovasjon Norge (IN) sine støtteordninger fordi de har sine egne veiledere.

– Vi har tett samarbeid med IN og kan derimot henvise til relevant personell som kan være til god hjelp til bedriften, forklarer Dale.

Kort vei til kompetanse og nettverk

Funksjonen “kompetansemegler” ble tildelt Smart Innovation Norway siden bedriften allerede jobber med næringsliv, utvikling, innovasjon, anvendt forskning, teknologi og klynger.

Les mer om Smart Innovation Norways to andre næringsklynger:

Dale har tilgang på hele Smart Innovations nettverk og all kunnskap som de ansatte besitter. Det plasserer ham i en særdeles god posisjon til å bistå Vikens næringsliv.

– Måten vi jobber på i det daglige hos Smart Innovation er ikke veldig ulik den typiske hverdagen til en kompetansemegler. Vi deler og bruker metoder for eksempelvis å fasilitere workshops, avdekke behov, kartlegge kompetanse og identifisere potensial, så jeg har kort vei til annen kompetanse enn den jeg har selv, forklarer han.

Erfaringene så langt viser at tilbudet om gratis kompetansemegler har et stort potensial i å bli kjent blant aktørene i næringslivet.

En stor del av jobben til Dale blir derfor å drive oppsøkende virksomhet både direkte mot innovasjonsmiljøer, bedrifter og personer, og ved å være til stede på messer, konferanser og andre møteplasser der disse aktørene deltar.

– En viktig oppgave blir å motivere til innovasjon og utvikling. Det er ikke alle som ser sitt eget potensial, men med min kunnskap og mitt nettverk ser jeg muligheter der andre ikke gjør det. Likevel er det avgjørende at viljen til å innovere kommer innenfra, og en annen viktig del av jobben min blir å være realistisk og gi riktig anbefaling om videre, sier han.

Praktisk informasjon

Det er ingen søknadsprosess for å benytte seg av kompetansemegler, og det er heller ingen kostnad knyttet til tjenesten.

Interessenter kan ta kontakt med Hermund Arntzen Dale på e-post eller telefon +47 909 68 284.

Vi styrker Norges eksportmuligheter

Da Nasjonalt eksportråd spurte om innspill for å identifisere mulige strategiske satsingsområder, var det helt naturlig for DECOM-klyngen å engasjere seg og presentere kapasiteten, kunnskapen og potensialet klyngepartnerne våre representerer.

I Hurdal-plattformen fra 2021 har regjeringen slått fast at de skal øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. For å oppnå det, trenger landet nye næringer og eksportmuligheter, og et av tiltakene regjeringen har iverksatt, er opprettelsen av Nasjonalt eksportråd og eksportreformen Hele Norge eksporterer.

Gjennom den nye satsingen skal myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet jobbe tett for å nå Støre-regjeringens eksportmål, og Smart Innovation Norways tre klynger leverte solide innspill til framtidige eksportmuligheter.

Sterke kompetansemiljøer

Nicholas Richards
Nicholas Richards var med og utarbeidet DECOM-klyngens innspill til Hele Norge eksporterer sammen med Institutt for Energiteknikk og Halden kommune.

Energi, kunstig intelligens og dekommisjonering er fagområdene som klyngene NCE Smart Energy Markets, Cluster for Applied AI (CAAI) og Cluster for Decommissioning and Repurposing (DECOM-klyngen) samler partnerne rundt.

Norge har flere aktører innen næringsliv, offentlige etater, forskning og akademia med ekspertkompetanse på disse områdene. Mange av aktørene er partnere i nettverkene til våre tre næringsklynger, og de representerer derfor et sterkt kompetansemiljø innen sine fagfelt.

DECOM-klyngen og Smart Innovation Norway er en del av det anerkjente Haldenmiljøet som inkluderer blant andre Institutt for Energiteknikk (IFE) og Halden kommune. Klyngen jobber for å skape nye arbeidsplasser og bærekraftig utvikling for at Norge kan ta en ledende posisjon innen dekommisjonering og gjenbruk, og i sitt innspill argumenterer de tre aktørene for hvorfor dekommisjonering bør bli et av Norges prioriterte eksportområder.

Les hele innspillet her!

Solid nasjonal og internasjonal erfaring

Partnerne i klyngen vår NCE Smart Energy Markets har som mål å være verdensledende innen smart energi og digitale teknologier. Den fordelen må Norge skape mest mulig ut av.

I Norge legges det ned store ressurser for digitalisering av energisystemet. Det løser ikke bare nasjonale utfordringer, men skaper teknologier, tjenester og kompetanse som kan benyttes i andre markeder, og arbeidet i NCE Smart Energy Markets har gitt solid erfaring innen forskning og utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Norske selskaper er i posisjon til å bli viktige leverandører av energiløsninger på et internasjonalt marked, og NCE Smart Energy Markets jobber tett med flere av disse selskapene. Derfor leverte klyngen et innspill om hvilke eksportmuligheter den kan bidra til.

Les hele innspillet her!

– Det må legges til rette for eksport

Sammen med Abelia, NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter, sendte CAAI et innspill som blant annet påpeker at IKT-bedrifter representerer en egen næring i seg selv med de eksportmuligheter det bringer med seg.

Leder av Cluster for Applied AI, Marianne Jansson Bjerkman, er klar på at det er viktig for Norge å ta en større andel av det globale markedet og samtidig feste et bedre grep om dataøkonomien. Det kan IKT-bedrifter bidra til.

– For å få det til, er det viktig å legge til rette for eksport av digitale produkter og tjenester selv om det vil sette krav til kompetanse og skreddersøm. Bonusen er jo at vi da også får mulighet til å ta bedre grep om større deler av andre verdikjeder, sier hun.

Les hele innspillet her!

“Decom by Norway” – Hele Norge eksporterer

Hele Norge eksporterer er regjeringens eksportreform der myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Regjeringens mål er å øke fastlandseksporten med 50%.

Publisert 15. desember 2022

Institutt for Energiteknikk, Smart Innovation Norway og Halden kommune leverte sitt innspill til Nasjonalt eksportråd 1. desember 2022 for å bli en av Norges prioriterte eksportområder i Hele Norge eksporterer.

(English version below)

F.v. Åsmund Bråtekas fra Halden kommune, István Szőke fra IFE og Nicholas Richards fra Smart Innovation Norway
Fra venstre: Åsmund Bråtekas fra Halden kommune, István Szőke fra IFE og Nicholas Richards fram Smart Innovation Norway representerer Haldenmiljøet. FOTO: Henrik Diskerud Meyer

Dekommisjonering er å bygge ned menneskeskapte installasjoner, lagre farlig avfall og gjenbruke materialer. Norsk nukleær dekommisjonering skaper handlingsrom med sitt samfunnsoppdrag. Det er viktig at Norge er våkne og skaper verdier ut fra dette arbeidet.

IFE er anerkjent for både kunnskap, forskning og innovasjon innen dekommisjonering, først og fremst for den nukleære industrien. 

Men det skal også dekommisjoneres innen olje- og gass, og annen infrastruktur som er utrangert og skal gjenvinnes. Kunnskap om dekommisjonering er derfor nødvendig og ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt. 

  • Nukleær dekommisjonering i verden er anslått å koste i snitt 70 milliarder NOK per år.
  • Avviklingskostnader innen Olje- og gassnæringen er estimert til 420 milliarder NOK i fram til 2024.
  • Med dagens dekommisjoneringstakt av oljeplattformer tar det cirka 100 år å gjenvinne dagens elementer.
  • Dekommisjoneringen på verdensbasis estimeres til å gi 30.000 direkte årsverk. I tillegg kommer sysselsettingsvirkninger hos leverandører og underleverandører.

Les hele innspillet fra IFE, Smart Innovation Norway og Halden kommune (in Norwegian):

Det konkrete innspillet omhandler eksport av teknologi som er utviklet hos IFE. HADRON-laboratoriet (Hazard Aware Digitalization and RObotics in Nuclear and other domain) integrerer IFE sin teknologibaserte innovasjon som er opparbeidet gjennom 70 år. Sikkerhet innen kjernefysikk, kombinert med 3D-simulering og sanntids strålingsteknologi, med anvendelse av moderne mobil robot- og sensorteknologi.

Det er viktig at Norge styrker en allerede verdensledende posisjon med XR-basert læring (eXtended Reality), 3D-simuleringsbaserte plansystemer og roboter som støtter og/eller erstatter mennesker i farlige arbeidsmiljøer.

Dette er produkter og tjenester som allerede er etterspurt, men den anvendte forskningen er overførbar og kan føre til viktig innovasjon på mange andre områder. Innspillet er rettet mot det primære behovet for å håndtere nukleær dekommisjonering, men teknologien er direkte overførbar til dekommisjonering innen olje og gass, arbeid radiologiske laboratorier, beredskapstrening for nødsituasjoner og andre helsefarlige bruksområder.

Hvordan kan Norge ta sin del av dekommisjoneringskaka? Det har Haldenmiljøet gitt innspill om til næringsminister Jan Christian Vestre og næringsreformen Hele Norge eksporterer.

English version:

“DECOM by NORWAY – Hele Norge eksporterer

Hele Norge eksporterer is the Norwegian Government’s export reform where authorities, businesses, and agencies will join forces to make offensive moves abroad. The Government’s goal is to increase mainland exports by 50 percent.

Published December 15, 2022

Institute for Energy Technology, Smart Innovation Norway and Halden municipality submitted their input to the National Export Council on December 1, 2022, to become one of Norway’s prioritized export areas in Hele Norge eksporterer.

F.v. Åsmund Bråtekas fra Halden kommune, István Szőke fra IFE og Nicholas Richards fra Smart Innovation Norway
From left: Åsmund Bråtekas from Halden municipality, István Szőke from IFE and Nicholas Richards from Smart Innovation Norway represent the Halden Group. FOTO: Henrik Diskerud Meyer

Decommissioning is the process of dismantling man-made installations, storing hazardous waste, and reusing materials. Norsk nukleær dekommisjonering creates room for action with its societal mandate. It is important that Norway is aware and creates value from this work.

IFE is recognized for its knowledge, research, and innovation in decommissioning, primarily for the nuclear industry.

But oil and gas, as well as other infrastructure that has become obsolete, must also be decommissioned and recovered. Knowledge of decommissioning is, therefore, necessary and sought after both nationally and internationally.

  • Nuclear decommissioning worldwide is estimated to cost an average of NOK 70 billion per year.
  • Decommissioning costs in the oil and gas industry are estimated to be NOK 420 billion until 2024.
  • At the current decommissioning rate of oil platforms, it will take about 100 years to recover today’s elements.
  • The decommissioning worldwide is estimated to provide 30,000 direct jobs. In addition, there are employment effects with suppliers and sub-suppliers.

Read the whole document (in Norwegian):

The specific input concerns the export of technology developed at IFE. The HADRON laboratory (Hazard Aware Digitalization and RObotics in Nuclear and other domain) integrates IFE’s technology-based innovation that has been built up over 70 years. Safety in nuclear physics, combined with 3D simulation and real-time radiation technology, using a modern mobile robot and sensor technology.

It is important that Norway strengthens its already world-leading position with XR-based learning (eXtended Reality), 3D simulation-based planning systems and robots that support and/or replace humans in hazardous working environments.

These are products and services that are already in demand, but the applied research is transferable and can lead to important innovation in many other areas. The input is directed towards the primary need to handle nuclear decommissioning, but the technology is directly transferable to decommissioning in the oil and gas industry, work in radiological laboratories, emergency preparedness training and other health-hazardous areas.

How can Norway take its share of the decommissioning market? The Halden Group (Institute for Energy Technology, Smart Innovation Norway and Halden municipality) has given input to Minister of Industry and Trade Jan Christian Vestre to the export reform Hele Norge eksporterer.

Klyngene gjorde stas på partnerne sine: – Årets viktigste høydepunkt

Partnerkonferansen 2022 samlet rundt 100 personer i Smart Innovation Arena og engasjerte forsamlingen gjennom dagen med et tettpakket program som både engasjerte, utfordret, opplyste og sosialiserte deltakerne.

Det kommer mye godt ut av fysiske møter mellom mennesker. Det er Partnerkonferansen 2022 et godt eksempel på som samlet partnere fra Smart Innovation Norways tre klynger, Cluster for Applied AI, NCE Smart Energy Markets og Cluster for Decommissioning and Repurposing.

– Dette skapte engasjement!

Stian Melhus (i midten). FOTO: Anja Lillerud

En sentral post på programmet var samhandlingsarenaen.

Ved hjelp av metoden verdenskafé fikk deltakerne slippe løs både kreativitet, engasjement og kunnskap i form av diskusjoner rundt definerte og høyst reelle problemstillinger.

Målsettingen med programposten var å skape en trygg samlingsplass der alle kunne dele erfaringer på tvers av kunnskapsfelt.

– Når vi bruker verdenskafé som metode, bryter vi opp de store gruppene og gjør det enklere for alle å bli hørt. Dette skapte virkelig engasjement, forteller en entusiastisk Stian Melhus fra Smart Innovation Communities.

Han hadde ansvaret for organisering og gjennomføring av verdenskafeen og påpeker at noe av det aller viktigste med samhandlingsarenaen er at man bygger relasjoner gjennom å løse problemer sammen.

– Dette skaper samtaler som ellers ikke ville kommet opp, og det åpner deltakerne for å lytte og bygge tillit mellom partnerne. Det var mange som utvekslet visittkort i løpet av denne delen av programmet, noe som tyder på at det var en arena for å skape relasjoner like mye som problemløsning, sier Melhus.

– En morsom måte å jobbe på

En møteplass for lufting og drøfting av utfordringer har vært etterspurt blant kommuner, klyngepartnere og porteføljeselskaper som Smart Innovation Norway samarbeider med. Samhandlingsarenaen er et tiltak for å imøtekomme behovet.

Under Partnerkonferansen var det kommunene Marker og Halden samt teknologiselskapet Ophion fra Fredrikstad som fikk presentere sine utfordringer for deltakerne.

Utfordringen fra Halden kommune gjaldt mobilitetsmuligheter i tilknytning til en stor idrettsarena som er under bygging i sentrum. Marker kommune brakte en problemstilling rundt energi til bords, og Ophion ønsket innspill til finansieringsløsninger til deres pilotprosjekt for sensorer som detekterer lekkasjer i vannledningsnettverk.

Ronny Andersen fra Ophion.

Ronny Andersen fra Ophion satte pris på alle innspillene som resten av konferansen kom med.

– Engasjementet var stort og ideene mange. Forslagene er gode, og selv om det det var noen innfallsvinkler som jeg i utgangspunktet kanskje var litt skeptisk til, ble jeg i løpet av verdenskafeen overbevist om at de er interessante likevel. Dette var veldig nyttig, sa han og fortsatte:

– Dette har gitt oss noen veldig gode kontakter som det blir spennende å snakke med i nærmeste framtid.

 Pål Warset jobber til daglig som salgsleder i vanndataselskapet Intoto. Han var på verdenskafeen som deltaker og jobbet med utfordringen til Halden kommune.

– Det var veldig interessant med så mange ulike folk innom samme oppgave og på tvers av landegrenser. En veldig morsom måte å jobbe på, konkluderte han i etterkant.

Se video fra konferansen:

Innholdsrik konferanse

De til sammen rundt 100 personene som deltok digitalt og fysisk, fikk en innholdsrik dag med tre interessante foredrag.

Jan Fredrik Beck-Bjørntvedt er en engasjert foredragsholder.

NRKs Jan Fredrik Beck-Bjørntvedt holdt et forrykende innlegg basert på samarbeidet NRK hadde med tidligere padler Eirik Verås Larsen om hvordan man kan vinne OL-gull. Beck-Bjørntvedt fortalte hvordan teorien om å bli best i verden kan overføres til næringsliv og samfunnsliv.

CEO i Nord Pool, Tom Darell, tok turen til Halden for å gi konferansedeltakerne siste nytt fra kraftmarkedet og strømprissituasjonen.

Fred Martin Langøy hos klyngepartneren Smart Energy Systems AS og batteriselskapet Hreinn fortalte om spennende planer for det som blir en av Norges første batterifabrikker.

I tillegg bød dagen på presentasjoner av ulike klyngepartnere, oppsummering av året for Smart Innovation Norways tre klynger, informasjon om Smart Innovations tilbud om kompetansemegler og EU-nettverk, gode minglepauser, lunsj, panelsamtale og kåringen av Årets klyngepartnere 2022.

Prisutdelingen sto som siste post på agendaen. Hemmeligholdet rundt kåringen er stort, og gleden og overraskelsen hos vinnerne er tilsvarende stor.

Årets vinner i Cluster for Applied AI var Simula Consulting AS mens Smart Energy Systems AS gikk til topps hos NCE Smart Energy Markets.

F.v. Inge Bilet (NCE Smart Energy Markets), Fred Martin Langøy (Smart Energy Markets AS), Eli Haugerud (Head og Smart Innovation Communities), Anders Aamodt og Elias Myklebust (Simula Consulting AS) og Marianne Jansson Bjerkman (Cluster for Applied AI). FOTO: Anja Lillerud

– En fantastisk arena

Målet med Partnerkonferansen er å skape en møteplass for klyngepartnerne til CAAI, NCE SEM og DECOM-klyngen. Men et innholdsrikt program kommer ikke av seg selv, og forberedelsene til Partnerkonferansen foregår i lang tid.

– Denne dagen er årets viktigste høydepunkt hvor vi har fokus på dem som bygger dette miljøet som vi er så glade i og stolte av, påpeker Head of Smart Innovation Communities, Eli Haugerud, og understreker at hun har med seg en stor gjeng både på scenen og i kulissene.

Eli Haugerud oppsummerte året som har gått for de tre klyngene Cluster for Applied AI, NCE Smart Energy Markets og Cluster for Decommissioning and Repurposing. FOTO: Anja Lillerud

Den gjentakende gode oppslutningen om konferansen viser at klyngepartnerne setter pris på en hel dag med matnyttige foredrag og presentasjoner, og verdifull sosialisering.

Datasenterselskapet Storespeed fra Halden har vært medlem i NCE SEM-klyngen siden 2017, og gründer og daglig leder John Ragnar Amundsen er en av dem som prioriterer å være med på Partnerkonferansen.

– Jeg deltar for å bli mer kjent. Bare ved å være tilstede her har vi oppnådd å knyttet veldig verdifulle og gode kontakter med andre partnerbedrifter, og det gir en synergi som vi syns er veldig spennende, sier han.

Amundsen har benyttet seg aktivt av klyngenettverket på mange måter, noe som har bidratt til at Storespeed har fått levert flere store resultater.

– Klyngen er en fantastisk arena for å kunne samarbeide med bedrifter som er opptatt av det vi gjør. Det er et fantastisk miljø å være i, sier han.

– Møter relevante bedrifter og mennesker

En annen partner er konsulentselskapet Amesto NextBridge. Der er Vincent Aardalsbakke leder for AI og nye teknologier, og han ser stor verdi i klyngemedlemskapet på vegne av arbeidsgiveren sin og seg selv.

Vincent Aardalsbakke fra Amesto NextBridge. FOTO: Anja Lillerud

– Vi ønsker være til stede der relevante mennesker og bedrifter er. Derfor var det naturlig for oss å bli medlem av Cluster for Applied AI fordi her er det mange som vil det samme og hjelpe hverandre til å nå sine mål. En stor del av jobben min er å være ute og ta inn behov og trender for å kunne omsette det i kompetanse og planer for ansatte, og på den måten er Partnerkonferansen fantastisk. Det er mange bedrifter her og mange ulike innslag. Det gjør at man får presentert seg og stiftet nye bekjentskap, og dette er mye av poenget med klyngevirksomhet slik jeg ser det, sier han.

Det statlige etaten Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) har som oppgave å bygge ned landets nukleære anlegg og lagre radioaktivt avfall på en trygg måte. NND er en av grunnleggerne av DECOM-klyngen og ser på klyngearbeidet som en sentral del i arbeidet med i bygge opp et kunnskapsnettverk rundt dekommisjonering.

– Hvis vi får partnere som jobber sammen med oss og tar del i kunnskapen og ekspertisen som vi bygger opp, kan vi skape nye og grønne næringer med eksportmuligheter til utlandet. Vi kan ikke gjøre det selv siden vi er en statlig etat, men vi ønsker å bidra til å etablere et nettverk som kan skape mer enn den grønne gressplenen som vi leverer fra oss når vi er ferdige med dekommisjoneringen. Det nettverket skaper vi gjennom DECOM-klyngen, sier sektordirektør kommunikasjon, Martin Andreasson, i NND.

Dekommisjonering av atomreaktorene i Halden og på Kjeller – hvordan skal vi gjøre det?

Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk ble presentert under Arendalsukas andre dag.

DECOM-klyngen, som driftes av Smart Innovation Norway i tett samarbeid med blant andre Institutt for energiteknikk, Halden kommune og Norsk Nukleær Dekommisjonering, skal bli et norsk kraft- og kunnskapssenter for dekommisjonering.


Smart dekommisjonering

Klyngen ble presentert under Arendalsuka, og klyngeleder Nicholas Richards fra Smart Innovation uttalte blant annet at det er et stort behov i norsk næringsliv for kompetansen som klyngen skal bidra til å skaffe, samle, utnytte og utvikle.

– Mange land har dekommisjonert sine nukleære anlegg i lang tid allerede, så Norge kan ikke vente lenger med å komme på banen.

– Mulighetene for norsk næringsliv er knyttet til tekniske og smarte måter å dekommisjonere på. Dette er alternativer vi må se på når vi jobber med dette. VI har også et stort nettverk som er relevant for utvikling av arbeidsplasser innen dekommisjonering, uttalte Bjørn Axel Gran og Thomas Norlander fra IFE.


Bidrar til samfunnsutvikling

Halden kommune var representert under presentasjonen ved Åsmund Bråtekas som påpekte potensialet som ligger i det offentlige anskaffelsesregelverket. Han så også store muligheter for vekst.

– Det er viktig for Halden å skape en attraktiv vertskommune og bidra til samfunnsutvikling, sa han.

En del av samfunnsutviklingen er å legge til rette for at arbeidet som gjøres i Halden kan overføres til andre kommuner for å skape næring og tilrettelegging flere steder.


Politisk oppmerksomhet

Stortingspolitiker Solveig Østby Vitanza (Ap) skrøt av det høye faglige nivået i hjembyen.

– Halden sitter med en enorm kompetanse og har et strålende utgangspunkt for eksport av både kompetansen og teknologien, påpekte hun under presentasjonen.

Overordnet for klyngens arbeid er viktigheten av å være konkret på hvordan teknologien kan anvendes i dekommisjonering, men også innen andre relevante områder som brann og redning.


Arendalsuka 2022
SAMARBEIDSPARTNERE: Fra venstre: Levente Nyusti (IFE), Petter Leira (IFE), Bjørn Axel Gran (IFE), Solveig Østby Vitanza (stortingspolitiker for Ap), Nicholas Richards (Smart Innovation Norway), Martin Andreasson (NND) og István Szőke (IFE). Halden kommune var også med på presentasjonen av DECOM-klyngen. FOTO: Kjell Reidar Mydske


Arendalsuka 2022