NND er en sentral aktør for Decom-klyngen

Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) er en av initiativtakerne til etableringen av Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk. Samarbeidet mellom NND og klyngen er tett og godt, og det er mye for andre klyngemedlemmer å hente av kunnskap og erfaringer fra dekommisjoneringsarbeidet som NND er i gang med og skal holde på med i mange tiår framover.

Viser dekommisjonering av kjernekraftverk.
Illustrasjonen viser dekommisjonering av et kjernekraftverk i veldig grove trekk. Illustrasjon: NND

Sektordirektør kommunikasjon, Martin Andreasson, har en viktig jobb i å formidle oppdraget som NND har fått av den norske stat. Her forteller han kort om oppgavene og målet til NND og verdien de ser i å være medlem av klyngen.

Fortell kort om selskapets virksomhet og din rolle.
Sektordirektør kommunikasjon Martin Andreasson. FOTO: Veronica van Groningen

Norsk nukleær dekommisjonering skal bygge ned Norges historiske atomforskningsanlegg på en trygg og sikker måte. Etaten skal også finne løsninger for håndtering av avfallet som inkluderer høyaktivt brukt reaktorbrensel.

NND skal gjennomføre et av landets største bærekraftprosjekt. Når jobben er ferdig, skal områder som i dag overvåkes 24/7 grunnet forekomst av nukleært materiale, isteden kunne brukes helt fritt.

Som sektordirektør kommunikasjon, har jeg (sammen med alle andre i NND) ansvar for NNDs omdømme. 

Hvilke mål jobber NND mot?

Vårt mål er å rydde opp på en trygg og god måte så at vår generasjon tar ansvar for de valg som vi og våre foreldre har gjort.

Kan du fortelle om en suksesshistorie eller et spennende prosjekt NND har gjennomført?

I arbeidet med å skape en informasjonsplattform som kan håndtere all den data NND trenger ved dekommisjonering og avfallshåndtering, samarbeider vi med internasjonale partnere som har valgt å etablere et selskap i Norge. Dette selskapet samarbeider med blant annet Institutt for Energiteknikk (IFE), og vi tror og håper at de skal kunne kommersialisere hele eller deler av det systemet de skaper.

Hva er NNDs motivasjon for å være medlem av Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk? Hva slags type samarbeid er av interesse for dere?

Vi ser at det finnes omfattende potensial innenfor dekommisjonering. Som statlig etat, har vi begrenset med verktøy og muligheter for å utvikle dette videre. I Decom-klyngen håper vi på å møte både selskaper som kan levere tjenester til NND og organisasjoner som kan kommersialisere tjenester og kunnskap vi bygger opp.

Korte fakta om NND:

Navn: Norsk nukleære dekommisjonering

Antall ansatte: 48

Nettsted: www.nnd.no

Lokasjon: Halden

Leder nytt nasjonalt klyngenettverk

Eli Haugerud fra Smart Innovation Norway skal lede arbeidet med å etablere en ny møteplass på tvers av landets mange klynger.

Initiativtaker til det nye klyngenettverket er FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge, som har flesteparten av klyngene som medlem.

Daglig leder Trine Ellingsen forteller at det er mange som har etterspurt å møtes på tvers for å utveksle erfaringer og diskutere aktuelle problemstillinger. 

– Klyngene er sentrale for at Norge skal nå eksport- og bærekraftmålene. Vi vil skape en arena for deling og samarbeid, sier hun i en pressemelding.

Prosjektleder Eli Haugerud (t.v.) og daglig leder i FIN, Trine Ellingsen, gleder seg til å invitere til første samling for landets mange klynger. – Deling av erfaringer og kunnskap er viktig, sier de. BEGGE FOTO: Arne Inge Solgard
Prosjektleder Eli Haugerud (t.v.) og daglig leder i FIN, Trine Ellingsen, gleder seg til å invitere til første samling for landets mange klynger. – Deling av erfaringer og kunnskap er viktig, sier de. BEGGE FOTO: Arne Inge Solgard

Prosjektleder med mye erfaring

Prosjektleder Eli Haugerud jobber som Head of Communities hos Smart Innovation Norway. Det betyr at hun har ansvaret for innovasjonsselskapets tre klynger, NCE Smart Energy Markets, Cluster for Applied AI og DECOM-klyngen, samt smart by-satsningen.

Eli Haugerud har stor tro på effekten av god delingskultur. FOTO: Arne Inge Solgard
Eli Haugerud har stor tro på effekten av god delingskultur.

Å ha kjennskap til behovene til klynger med ulikt modenhetsnivå og innen ulike områder, kommer godt med når man skal tilrettelegge for kompetanse- og erfaringsutveksling for veldig ulike klynger. 

– Deling er viktig. De umodne kan lære av de med mer erfaring, vi kan også hente inn impulser utenfra og legge til rette for nye samarbeid, sier Haugerud. 

– Glade for å gi noe tilbake

 I år legges det opp til en til to møteplasser, og nå jobbes det videre med utforming av program.  

– Vi har dialog med flere klynger for å forstå behovene og hva vi bør gjøre sammen. Industriuka i Porsgrunn er et eksempel på en arena hvor vi er til stede, og vi hører gjerne fra flere klynger, sier den nye prosjektlederen.

Ellingsen i FIN har stor tro på det nye tilbudet.

– Klyngene er viktige for FIN, og vi er glade for at vi nå kan gi dette tilbake igjen til medlemmene, sier Ellingsen.

Nå kan næringslivet drøfte forskningsideer med vår ekspert

I rollen som kompetansemegler har Hermund Arntzen Dale førstehåndskjennskap til hvordan forskning kan hjelpe bedrifter med å løse deres utfordringer.

Kompetansemegler er et gratis verktøy for å utvikle næringslivet i Viken gjennom forskningsrelaterte prosjekter.

Smart Innovation Norway har gjennom flere år representert én av sju meglere i Viken fylke. Hermund Arntzen Dale har nylig gått inn i rollen og er allerede godt i gang med både oppsøkende virksomhet og veiledning av bedrifter.

– Godt egnet som kompetansemegler

Hermund Arntzen Dale
Hermund Arntzen Dale. FOTO: Kjetil Lier Svendsen

Hensikten er at næringslivet skal utvikle seg gjennom forskningsbasert innovasjon ved å bistå næringslivsaktører med å identifisere områder hvor forskning kan bidra til videre vekst.

Dale får gode skussmål som kompetansemegler av Violette Yi Qin, prosjektkoordinator for Kompetansemegler i Viken.

– Vi mener Hermund passer godt til rollen på grunn av hans arbeidserfaring, utdanningsbakgrunn og personlighet. Han har jobbet i ulike bransjer innenfor energi og teknologi og har god forståelse for virkemiddelapparatet både gjennom akademia og arbeid i næringslivet. Det at han har arbeidserfaring som gründer, synes vi er veldig positivt – da kan man knytte tettere bånd med en viktig del av bedriftene, som er hovedmål med kompetansemegling. I tillegg er han hyggelig og motivert, noe som vi synes er en suksessfaktor for å være en god kompetansemegler i Viken, sier hun.

Sentrale oppgaver for en kompetansemegler er å hjelpe bedrifter med er å identifisere problemstillinger som kan løses med forskning, finne relevante partnere og riktig kompetanse i forskningsmiljøet, samt finne støtteordninger som kan delfinansiere prosjektet.

– Min bakgrunn gjør at jeg har god kjennskap til virkemiddelapparatet, og at jeg kjenner til behov og utfordringer i tidligfase bedrifter. Jeg syns også det er veldig gøy å ta tak i utfordringer i næringslivet og se på hvilke muligheter som finnes til å utvikle nye løsninger samtidig som jeg får jobbe med mine interesseområder som er teknologi, klima og miljø, sier Dale.

– Skal bli mer lønnsomme enn de er i dag

Kompetansemeglerordningen er finansiert av Forregion-programmet til Viken fylkeskommune som skal mobilisere til økt bruk av forskning som et innovasjonsgrep.

Med utgangspunkt i Forskningsrådets tre prioriterte områder bærekraftig omstilling og verdiskaping, kommersialisering fra forskning, og regional utvikling er det opprettet kompetansemeglere innen by-, steds- og regionutvikling, helse og omsorg, klima, energi og miljø, og teknologi.

Dale tilbyr sin kompetanse og rådgivning innenfor teknologi sammen med Per Olve Tobiassen fra SpinOn AS på Kongsberg.

– Tjenesten er i utgangspunktet rettet mot Virksomheter med ingen eller liten forkningserfaring. Forutsetningen er at utvikling skal skje gjennom forskning. Sammen skal vi identifisere virksomhetens problem og potensial, og målet er å skape avkastning og nye arbeidsplasser. Vi skal rett og slett finne løsninger som er mer lønnsomme enn de er i dag, forklarer Dale.

Kompetansemeglere finnes i hvert eneste fylke, og fellesskapet jobber på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

– Jeg kan enkelt koble dem sammen med riktig kompetansemegler innenfor riktig fagområde og geografisk lokasjon. Det samme gjør de andre overfor meg. På den måten har vi rekkevidde over hele landet og i praksis ingen begrensninger, sier Dale.

Behov for veiledning

De fleste forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) er avhengige av støtteordninger for å bli realisert. Og det er oppstartsbedrifter som oftest har muligheten til å prøve ut nye ideer når det skjer endringer i markedet.

Dessverre viser tall fra Forskningsrådet at det er en størst andel små og tidligfase selskaper som får avslag på søknadene.

– Unge selskaper har naturlig nok ikke erfaring med å skrive prosjektsøknader, og mange bruker ikke nok tid på å formulere seg riktig eller å svare på det utlysningen faktisk spør etter. Det kan derfor komme godt med å få veiledning fra en kompetansemegler under søknadsskrivingen, sier Dale.

Tilbudet har til hensikt å gi selskaper erfaring med FoU. Støtteordningen FORREGION Bedriftsprosjekt står derfor sentralt. Med denne ordningen kan virksomheter få opp til 200.000 kroner til sitt forskingsprosjekt.

Kompetansemeglere veileder også inn mot andre støtteordninger hos Forskingsrådet, Regionalt forskningsfond og andre aktører. Kompetansemeglere veileder derimot ikke søknadsskriving til Innovasjon Norge (IN) sine støtteordninger fordi de har sine egne veiledere.

– Vi har tett samarbeid med IN og kan derimot henvise til relevant personell som kan være til god hjelp til bedriften, forklarer Dale.

Kort vei til kompetanse og nettverk

Funksjonen “kompetansemegler” ble tildelt Smart Innovation Norway siden bedriften allerede jobber med næringsliv, utvikling, innovasjon, anvendt forskning, teknologi og klynger.

Les mer om Smart Innovation Norways to andre næringsklynger:

Dale har tilgang på hele Smart Innovations nettverk og all kunnskap som de ansatte besitter. Det plasserer ham i en særdeles god posisjon til å bistå Vikens næringsliv.

– Måten vi jobber på i det daglige hos Smart Innovation er ikke veldig ulik den typiske hverdagen til en kompetansemegler. Vi deler og bruker metoder for eksempelvis å fasilitere workshops, avdekke behov, kartlegge kompetanse og identifisere potensial, så jeg har kort vei til annen kompetanse enn den jeg har selv, forklarer han.

Erfaringene så langt viser at tilbudet om gratis kompetansemegler har et stort potensial i å bli kjent blant aktørene i næringslivet.

En stor del av jobben til Dale blir derfor å drive oppsøkende virksomhet både direkte mot innovasjonsmiljøer, bedrifter og personer, og ved å være til stede på messer, konferanser og andre møteplasser der disse aktørene deltar.

– En viktig oppgave blir å motivere til innovasjon og utvikling. Det er ikke alle som ser sitt eget potensial, men med min kunnskap og mitt nettverk ser jeg muligheter der andre ikke gjør det. Likevel er det avgjørende at viljen til å innovere kommer innenfra, og en annen viktig del av jobben min blir å være realistisk og gi riktig anbefaling om videre, sier han.

Praktisk informasjon

Det er ingen søknadsprosess for å benytte seg av kompetansemegler, og det er heller ingen kostnad knyttet til tjenesten.

Interessenter kan ta kontakt med Hermund Arntzen Dale på e-post eller telefon +47 909 68 284.

Vi styrker Norges eksportmuligheter

Da Nasjonalt eksportråd spurte om innspill for å identifisere mulige strategiske satsingsområder, var det helt naturlig for DECOM-klyngen å engasjere seg og presentere kapasiteten, kunnskapen og potensialet klyngepartnerne våre representerer.

I Hurdal-plattformen fra 2021 har regjeringen slått fast at de skal øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. For å oppnå det, trenger landet nye næringer og eksportmuligheter, og et av tiltakene regjeringen har iverksatt, er opprettelsen av Nasjonalt eksportråd og eksportreformen Hele Norge eksporterer.

Gjennom den nye satsingen skal myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet jobbe tett for å nå Støre-regjeringens eksportmål, og Smart Innovation Norways tre klynger leverte solide innspill til framtidige eksportmuligheter.

Sterke kompetansemiljøer

Nicholas Richards
Nicholas Richards var med og utarbeidet DECOM-klyngens innspill til Hele Norge eksporterer sammen med Institutt for Energiteknikk og Halden kommune.

Energi, kunstig intelligens og dekommisjonering er fagområdene som klyngene NCE Smart Energy Markets, Cluster for Applied AI (CAAI) og Cluster for Decommissioning and Repurposing (DECOM-klyngen) samler partnerne rundt.

Norge har flere aktører innen næringsliv, offentlige etater, forskning og akademia med ekspertkompetanse på disse områdene. Mange av aktørene er partnere i nettverkene til våre tre næringsklynger, og de representerer derfor et sterkt kompetansemiljø innen sine fagfelt.

DECOM-klyngen og Smart Innovation Norway er en del av det anerkjente Haldenmiljøet som inkluderer blant andre Institutt for Energiteknikk (IFE) og Halden kommune. Klyngen jobber for å skape nye arbeidsplasser og bærekraftig utvikling for at Norge kan ta en ledende posisjon innen dekommisjonering og gjenbruk, og i sitt innspill argumenterer de tre aktørene for hvorfor dekommisjonering bør bli et av Norges prioriterte eksportområder.

Les hele innspillet her!

Solid nasjonal og internasjonal erfaring

Partnerne i klyngen vår NCE Smart Energy Markets har som mål å være verdensledende innen smart energi og digitale teknologier. Den fordelen må Norge skape mest mulig ut av.

I Norge legges det ned store ressurser for digitalisering av energisystemet. Det løser ikke bare nasjonale utfordringer, men skaper teknologier, tjenester og kompetanse som kan benyttes i andre markeder, og arbeidet i NCE Smart Energy Markets har gitt solid erfaring innen forskning og utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Norske selskaper er i posisjon til å bli viktige leverandører av energiløsninger på et internasjonalt marked, og NCE Smart Energy Markets jobber tett med flere av disse selskapene. Derfor leverte klyngen et innspill om hvilke eksportmuligheter den kan bidra til.

Les hele innspillet her!

– Det må legges til rette for eksport

Sammen med Abelia, NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter, sendte CAAI et innspill som blant annet påpeker at IKT-bedrifter representerer en egen næring i seg selv med de eksportmuligheter det bringer med seg.

Leder av Cluster for Applied AI, Marianne Jansson Bjerkman, er klar på at det er viktig for Norge å ta en større andel av det globale markedet og samtidig feste et bedre grep om dataøkonomien. Det kan IKT-bedrifter bidra til.

– For å få det til, er det viktig å legge til rette for eksport av digitale produkter og tjenester selv om det vil sette krav til kompetanse og skreddersøm. Bonusen er jo at vi da også får mulighet til å ta bedre grep om større deler av andre verdikjeder, sier hun.

Les hele innspillet her!

“Decom by Norway” – Hele Norge eksporterer

Hele Norge eksporterer er regjeringens eksportreform der myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Regjeringens mål er å øke fastlandseksporten med 50%.

Publisert 15. desember 2022

Institutt for Energiteknikk, Smart Innovation Norway og Halden kommune leverte sitt innspill til Nasjonalt eksportråd 1. desember 2022 for å bli en av Norges prioriterte eksportområder i Hele Norge eksporterer.

(English version below)

F.v. Åsmund Bråtekas fra Halden kommune, István Szőke fra IFE og Nicholas Richards fra Smart Innovation Norway
Fra venstre: Åsmund Bråtekas fra Halden kommune, István Szőke fra IFE og Nicholas Richards fram Smart Innovation Norway representerer Haldenmiljøet. FOTO: Henrik Diskerud Meyer

Dekommisjonering er å bygge ned menneskeskapte installasjoner, lagre farlig avfall og gjenbruke materialer. Norsk nukleær dekommisjonering skaper handlingsrom med sitt samfunnsoppdrag. Det er viktig at Norge er våkne og skaper verdier ut fra dette arbeidet.

IFE er anerkjent for både kunnskap, forskning og innovasjon innen dekommisjonering, først og fremst for den nukleære industrien. 

Men det skal også dekommisjoneres innen olje- og gass, og annen infrastruktur som er utrangert og skal gjenvinnes. Kunnskap om dekommisjonering er derfor nødvendig og ettertraktet både nasjonalt og internasjonalt. 

  • Nukleær dekommisjonering i verden er anslått å koste i snitt 70 milliarder NOK per år.
  • Avviklingskostnader innen Olje- og gassnæringen er estimert til 420 milliarder NOK i fram til 2024.
  • Med dagens dekommisjoneringstakt av oljeplattformer tar det cirka 100 år å gjenvinne dagens elementer.
  • Dekommisjoneringen på verdensbasis estimeres til å gi 30.000 direkte årsverk. I tillegg kommer sysselsettingsvirkninger hos leverandører og underleverandører.

Les hele innspillet fra IFE, Smart Innovation Norway og Halden kommune (in Norwegian):

Det konkrete innspillet omhandler eksport av teknologi som er utviklet hos IFE. HADRON-laboratoriet (Hazard Aware Digitalization and RObotics in Nuclear and other domain) integrerer IFE sin teknologibaserte innovasjon som er opparbeidet gjennom 70 år. Sikkerhet innen kjernefysikk, kombinert med 3D-simulering og sanntids strålingsteknologi, med anvendelse av moderne mobil robot- og sensorteknologi.

Det er viktig at Norge styrker en allerede verdensledende posisjon med XR-basert læring (eXtended Reality), 3D-simuleringsbaserte plansystemer og roboter som støtter og/eller erstatter mennesker i farlige arbeidsmiljøer.

Dette er produkter og tjenester som allerede er etterspurt, men den anvendte forskningen er overførbar og kan føre til viktig innovasjon på mange andre områder. Innspillet er rettet mot det primære behovet for å håndtere nukleær dekommisjonering, men teknologien er direkte overførbar til dekommisjonering innen olje og gass, arbeid radiologiske laboratorier, beredskapstrening for nødsituasjoner og andre helsefarlige bruksområder.

Hvordan kan Norge ta sin del av dekommisjoneringskaka? Det har Haldenmiljøet gitt innspill om til næringsminister Jan Christian Vestre og næringsreformen Hele Norge eksporterer.

English version:

“DECOM by NORWAY – Hele Norge eksporterer

Hele Norge eksporterer is the Norwegian Government’s export reform where authorities, businesses, and agencies will join forces to make offensive moves abroad. The Government’s goal is to increase mainland exports by 50 percent.

Published December 15, 2022

Institute for Energy Technology, Smart Innovation Norway and Halden municipality submitted their input to the National Export Council on December 1, 2022, to become one of Norway’s prioritized export areas in Hele Norge eksporterer.

F.v. Åsmund Bråtekas fra Halden kommune, István Szőke fra IFE og Nicholas Richards fra Smart Innovation Norway
From left: Åsmund Bråtekas from Halden municipality, István Szőke from IFE and Nicholas Richards from Smart Innovation Norway represent the Halden Group. FOTO: Henrik Diskerud Meyer

Decommissioning is the process of dismantling man-made installations, storing hazardous waste, and reusing materials. Norsk nukleær dekommisjonering creates room for action with its societal mandate. It is important that Norway is aware and creates value from this work.

IFE is recognized for its knowledge, research, and innovation in decommissioning, primarily for the nuclear industry.

But oil and gas, as well as other infrastructure that has become obsolete, must also be decommissioned and recovered. Knowledge of decommissioning is, therefore, necessary and sought after both nationally and internationally.

  • Nuclear decommissioning worldwide is estimated to cost an average of NOK 70 billion per year.
  • Decommissioning costs in the oil and gas industry are estimated to be NOK 420 billion until 2024.
  • At the current decommissioning rate of oil platforms, it will take about 100 years to recover today’s elements.
  • The decommissioning worldwide is estimated to provide 30,000 direct jobs. In addition, there are employment effects with suppliers and sub-suppliers.

Read the whole document (in Norwegian):

The specific input concerns the export of technology developed at IFE. The HADRON laboratory (Hazard Aware Digitalization and RObotics in Nuclear and other domain) integrates IFE’s technology-based innovation that has been built up over 70 years. Safety in nuclear physics, combined with 3D simulation and real-time radiation technology, using a modern mobile robot and sensor technology.

It is important that Norway strengthens its already world-leading position with XR-based learning (eXtended Reality), 3D simulation-based planning systems and robots that support and/or replace humans in hazardous working environments.

These are products and services that are already in demand, but the applied research is transferable and can lead to important innovation in many other areas. The input is directed towards the primary need to handle nuclear decommissioning, but the technology is directly transferable to decommissioning in the oil and gas industry, work in radiological laboratories, emergency preparedness training and other health-hazardous areas.

How can Norway take its share of the decommissioning market? The Halden Group (Institute for Energy Technology, Smart Innovation Norway and Halden municipality) has given input to Minister of Industry and Trade Jan Christian Vestre to the export reform Hele Norge eksporterer.